Παραδοτέα

Πρόκειται για μία συνολική έκθεση όλων των χωρών – εταίρων, που καταγράφει τα εμπόδια και τις ανάγκες που έχουν εντοπισθεί του τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας όσον αφορά στις Βασικές Ικανότητες 6 και 8. Η κοινή αυτή έκθεση βασίζεται στα στοιχεία που προέκυψαν από τις πέντε εκθέσεις κάθε χώρας-εταίρου. Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τα κοινά πρότυπα και τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εντοπίζει τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες στους τομείς αυτούς.

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των προσωπικών, διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, ενώ υποστηρίζεται και από εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις συνιστώσες των Βασικών Ικανοτήτων 6 & 8 και απευθύνεται σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη που επιθυμεί να έχει μία ανοδική πορεία στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Πρόκειται για έναν οδηγό για εκπαιδευτές εμπλουτισμένο με μεθοδολογικά εργαλεία, όπως θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μαζί με τον μεθοδολογικό οδηγό, η εργαλειοθήκη του εκπαιδευτή συμπληρώνει το ήδη ανεπτυγμένο πρόγραμμα σπουδών για τις Βασικές ικανότητες 6 και 8 και τους καθοδηγεί με τρόπο ώστε να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος που εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα για τις βασικές ικανότητες 6 & 8, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη και την μελέτη του εκάστοτε χρήστη. Επίσης χρησιμεύει τους εκπαιδευόμενους ως μοντέλο επαγγελματικής σκέψης. Το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εκπαιδεύσεων των ατόμων που εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του CS.Tour αποτελεί ένα μέσο πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό καθώς και εκτυπώσεις, έγγραφα, ηλεκτρονικά βιβλία, άρθρα κα. με υλικό σχετικό με τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8. Το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει: βιβλία, μεθοδολογίες, αναφορές και βιβλιογραφία, συναφή προγράμματα που αναπτύχθηκαν για τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8, μελέτες περιπτώσεων, σχετικές ιστοσελίδες κλπ.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ελεύθερη, πράγμα που σημαίνει ότι διευκολύνει την κοινή χρήση από οποιονδήποτε.

Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης «ACTA», έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα πιστοποίησης CS.Tour για την πιστοποίηση των Κοινωνικών Ικανοτήτων και της Πολιτισμικής Επίγνωσης και Έκφρασης στον τομέα του τουρισμού και τη φιλοξενίας. Το σύστημα πιστοποίησης βασίζεται στο ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμεύει ως εργαλείο ενδυνάμωσης των ανθρώπων του τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας προκειμένου να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους που θα τους οδηγήσουν σε προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Το σύστημα πιστοποίησης εγγυάται τη βιωσιμότητα του έργου, δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στην Πολιτισμική Επίγνωση και στις Κοινωνικές Ικανότητες στον τομέα του Τουρισμό σύμφωνα με ΕΠΑ, επίπεδο προσόντων 4-5 (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων), οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως ζωτικής σημασίας ικανότητες για ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter