Παραδοτέα

Π2 – Πρόγραμμα Σπουδών για τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των προσωπικών, διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, ενώ υποστηρίζεται και από εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις συνιστώσες των Βασικών Ικανοτήτων 6 & 8 και απευθύνεται σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη που επιθυμεί να έχει μία ανοδική πορεία στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter