Παραδοτέα

Π1 – Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Πρόκειται για μία συνολική έκθεση όλων των χωρών – εταίρων, που καταγράφει τα εμπόδια και τις ανάγκες που έχουν εντοπισθεί του τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας όσον αφορά στις Βασικές Ικανότητες 6 και 8. Η κοινή αυτή έκθεση βασίζεται στα στοιχεία που προέκυψαν από τις πέντε εκθέσεις κάθε χώρας-εταίρου. Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τα κοινά πρότυπα και τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εντοπίζει τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες στους τομείς αυτούς.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter